Καλωσήρθες

Αποσύνδεση

Κάνε το test, ανακάλυψε τα Κilometrics σου και ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ ΣΕΤ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ MICHELIN PRIMACY 4 για να οδηγείς ακόμα περισσότερες από τις αγαπημένες σου διαδρομές, με απόλυτη ασφάλεια και επιδόσεις που αντέχουν στο χρόνο!

Πρέπει να αποδεχτείς τους όρους για να λάβεις μέρος.

1. ΕΙΜΑΙ
ΑΝΤΡΑΣ | ΓΥΝΑΙΚΑ

2. ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΣΟΥ;

ΚΑΝΕ SWIPE ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΝΑΙ Ή ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ OΧΙ

3. Πόσα περίπου χιλιόμετρα οδηγείς κάθε φορά, για να πας τα παιδιά σου στο σχολείο;

3. Πόσα περίπου χιλιόμετρα οδηγείς κάθε φορά, για να πας στο αγαπημένο σου εστιατόριο;

3. Πόσα περίπου χιλιόμετρα οδηγείς κάθε φορά, για να φτάσεις στην αγαπημένη σου παραλία;

3. Πόσα περίπου χιλιόμετρα οδηγείς κάθε φορά, για να πας στα μαγαζιά;

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤ HN ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

“MY KILOMETRICS”

Διοργανωτές

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «Cambo Industries ΙΚΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου 8) (εφεξής καλούμενη Cambo) έχει αναλάβει να διοργανώσει με εντολή στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία ELASTIKA MICHELIN Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Τζαβέλα 1-3) (εφεξής καλούμενη «Michelin» και από κοινού καλούμενες «Διοργανώτριες Εταιρείες») την παρούσα προωθητική ενέργεια με τίτλο «My Kilometrics» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο διαδικτυακό τόπο: «https://mykilometrics.michelin.gr»» (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος») με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της Michelin.

. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.


H Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια, να αναβάλει ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα έπαθλα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Michelin και η Cambo δεν αναλαμβάνουν ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.


Οι Διοργανώτριες Εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.


Διάρκεια διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την Δευτέρα 09/07 και ώρα 18.00μμ και λήγει την Δευτέρα 23 Ιουλίου και ώρα 23.59μμ (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, η συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι δυνατή και απόπειρες συμμετοχής που τυχόν πραγματοποιήθηκαν εκτός της ορισθείσας διάρκειας θεωρούνται αυτοδικαίως ως μη γενόμενες, άλλως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αποδεκτό ανέκκλητα ότι κανείς δεν αποκτά δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Michelin και της Cambo, ούτε νομιμοποιείται να ζητήσει, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση οποιουδήποτε επάθλου είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.


Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι θα επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο και θα λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό που εμφανίζεται εκεί, σε συμμόρφωση με τους όρους και την διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα καθώς και στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Michelin και της Cambo, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

Κανόνες του παιχνιδιού

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει πρώτα να επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο και να εισέλθουν στην εφαρμογή με τον λογαριασμό που διατηρούν στο facebook (σύνδεση μέσω Facebook Connect). Κατόπιν, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλέξουν το φύλλο που τους αντιπροσωπεύει. Κατόπιν, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περάσουν από μια σειρά από φωτογραφίες και να επιλέξουν ποια από αυτές χαρακτηρίζει το δικό τους τρόπο ζωής. Τις φωτογραφίες που τους ταιριάζουν μπορούν να τις επιλέξουν, είτε κάνοντας μία φωτογραφία swipe δεξιά (σε περιβάλλον mobile), είτε κινώντας μία φωτογραφία δεξιά με το ποντίκι του υπολογιστή τους (σε περιβάλλον desktop), είτε πατώντας το σχετικό κουμπί αποδοχής της φωτογραφίας (σε περιβάλλον desktop ή mobile). Αντίστοιχα, τις φωτογραφίες που δεν ταιριάζουν στο δικό τους τρόπο ζωής μπορούν να τις απορρίψουν, κάνοντας swipe μια φωτογραφία προς το αριστερά, κινώντας τη φωτογραφία προς τα αριστερά με το ποντίκι τους ή επιλέγοντας το σχετικό κουμπί απόρριψης. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι χρήστες βλέπουν το αποτέλεσμα που διαμορφώνεται με βάση τις επιλογές τους, το οποίο και έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν μέσω του εργαλείου διαμοίρασης (share) του Facebook.

Κληρώσεις και δώρα
Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, από την οποία θα προκύψουν 7 τυχεροί νικητές.

1 μεγάλος νικητής θα κερδίσει ένα σετ ελαστικών MICHELIN Primacy 4

3 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από ένα σετ Πικ Νικ Michelin

3 τυχεροί νικητές θα κερδίσουν από έναν οδηγό Michelin Main Cities of Europe 2018

Όλοι οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στην κλήρωση με μία συμμετοχή, ανεξάρτητα από το πόσες φορές επανέλαβαν τη διαδικασία κατά τη συμμετοχή τους.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο διαγωνισμό

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»), καθώς και καθ’ όλη τη διαδικασία συμμετοχής του στην προωθητική ενέργεια. Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Michelin και η Cambo δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος. Η Michelin και η Cambo διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν μερικώς ή εξ ολοκλήρου τη συμμετοχή ενός χρήστη σε περίπτωση που υφίσταται υποψία παραποίησης των κανόνων του παιχνιδιού ή της λειτουργίας της εφαρμογής, ή σε περίπτωση που κάποιος χρήστης χρησιμοποιήσει ψευδή στοιχεία ή υλικό, ή χρησιμοποιήσει υλικό που βλάπτει τα χρηστά ήθη. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.


Παραλαβή Επάθλων

Μετά την κλήρωση και εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ανακοίνωση της νίκης τους, οι νικητές θα ειδοποιηθούν σχετικά με την ανάδειξή τους μέσω email, στον ηλεκτρονικό λογαριασμό που αποθηκεύτηκε κατά τη διαδικασία του Facebook Connect. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των επάθλων και να συμπληρωθεί η δήλωση αποδοχής επάθλου. Μετά την ταυτοπροσωπία, οι νικητές θα πληροφορηθούν σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής του επάθλου τους. Σύνδεση στην ανωτέρω σελίδα της Michelin και συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω αυτής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης .


Κατά την παραλαβή των επάθλων, οι δικαιούχοι-νικητές ενδέχεται να κληθούν να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των επάθλων τους. Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άπρακτη παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια έπαθλα που δεν αναζητήθηκαν ή/ και δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.


Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.


Αποκλεισμός νικητή

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του επάθλου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση.

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες όρους,(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά την πάροδο εβδομήντα δύο (72) ωρών από την κλήρωση αποβεί άκαρπη.

(ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή αξιοποίηση του επάθλου.

(στ) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του επάθλου του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του (όπως Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών.) καθώς και δεν συμμορφωθεί με την διαδικασία ταυτοποίησής του ως διαχειριστή του λογαριασμού facebook μέσω του οποίου συνδέθηκε στον διαδικτυακό τόπο και συμμετείχε στον Διαγωνισμό, την οποία θα ορίσουν οι Διοργανώτριες.

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Η Michelin και η Cambo και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή στα πλαίσια της παρούσας, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.


Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των επάθλων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Michelin και της Cambo παύει να υφίσταται. Η Michelin και η Cambo δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και δικαιώματα εικόνας:

Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή συναίνεσης προς τη Διοργανώτρια και προς άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία αυτή συνεργάζεται για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς της Ενέργειας. Αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 679/2016. Η Διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Στο πλαίσιο αυτό με τους παρόντες όρους οι συμμετέχοντες ενημερώνονται ότι:

(α) Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η Διοργανώτρια και Εκτελούσα την Επεξεργασία είναι η Σύμβουλος Προώθησης.

(β) Τα δεδομένα που θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε είναι

- Το ονοματεπώνυμό των νικητών και των επιλαχόντων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους προκειμένου να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα λήψης του Επάθλου και να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις απόδοσής του από την Διοργανώτρια.

- η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) με την οποία έχουν συνδεθεί στο Facebook για να αποσταλούν στου συμμετέχοντες πιθανές οδηγίες ή τροποποιήσεις των παρόντων όρων αλλά και στον νικητές και τους πιθανούς επιλαχόντες αναλυτικά οι οδηγίες για την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής και ανάθεσης του Επάθλου καθώς και διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραλαβής του Επάθλου καθώς και για κάθε περαιτέρω πιθανή επικοινωνία σχετική με την Ενέργεια

- το Facebook Profile Name για να γίνει η συμμετοχή αυτή κάθε αυτή και να ελεγχθεί από την Διοργανώτρια η εγκυρότητα της συμμετοχής τους.

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι αναγκαία για την συμμετοχή σας στην Ενέργεια, την αξιολόγησή της και την επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να σας ειδοποιήσουμε σχετικά με τα αποτελέσματα της Ενέργειας και την συμμετοχή σας.

(γ) Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η αξιολόγησης της συμμετοχής σας, η επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας και για τους σκοπούς αυτής.

(δ) Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι Σύμβουλος Προώθησης, η οποία ενεργεί και ως εκτελών την επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας, καθώς και συνδεόμενες εταιρείες του ομίλου ΜΙΣΕΛΕΝ προς τις οποίες η διαβίβαση μπορεί να είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της παρούσας, δεδομένης της υφιστάμενης διάρθρωσης του ομίλου ΜΙΣΕΛΕΝ.

(ε) Θα τηρήσουμε τα δεδομένα σας για όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας και μέχρι την απονομή του επάθλου. Περαιτέρω θα τα τηρήσουμε για εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα ξεπερνάει τα τρία (3) έτη για λόγους ανταπόκρισης σε τυχόν ενστάσεις.

(στ) ‘Έχετε δικαίωμα αν υποβάλλετε αίτημα στην Διοργανώτρια για ενημέρωση και πρόσβαση (αρ. 12, 13) διόρθωσης (Άρ. 16), διαγραφή (αρ. 17), περιορισμού ή/ και εναντίωσης στην επεξεργασία, φορητότητας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. . Το αίτημα υποβάλλεται στην Διοργανώτρια και συγκεκριμένα στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: dataprivacy_EUC@michelin.com

Αντίστοιχο αίτημα μπορεί να υποβληθεί και στην Εκτελούσα την Επεξεργασία στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: info@camboindustries.com

(ζ) Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αρχάς παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σε κάθε περίπτωση όμως έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια αρχή Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr υποβάλλοντας σχετική καταγγελία.

Λοιποί όροι

1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της διάρκειας της ενέργειας ή στην ματαίωση αυτής για οποιοδήποτε λόγο.

2. Η όποια ευθύνη της Διοργανώτριας και των συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων παύει με την ολοκλήρωση της Ενέργειας και την ανάθεση του Επάθλου στον νικητή.

3. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της Διοργανώτριας ή τρίτων η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το Έπαθλο ούτε εναλλακτικό έπαθλο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού επάθλου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

4. Η Διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εάν υπάρχουν, ουδεμία ευθύνη φέρουν για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης του Επάθλου που απονεμήθηκε.

5. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης συμμετεχόντων με τα συστήματά της για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την Ενέργεια αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της Διοργανώτριας, ενώ η ενέργεια θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Οι παρόντες όροι θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και στη σελίδα MICHELIN GREECE.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ!

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!ΠΙΣΩ